Všechny naše službyumíme na jedničku

Pravidelné činnosti správy, provozu a oprav

 • Obsluha a celoroční nepřetržitý provoz souboru technického vybavení tepelného zařízení, s tím spojená dodávka tepla do sekundárního systému.
 • Odstraňování závad a poruch vzniklých na souboru plynové kotelny, tj. zejména na systému měření a regulace, kotlech a čerpadlech, včetně provádění pravidelných servisních kontrol. Odstraňování závad neprodleně po jejich zjištění nebo nahlášení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu a dohodnutý tepelný a časový režim vytápění ÚT.
 • Údržba zařízení otopného systému: vodorovné rozvody ÚT v kotelně, stoupací rozvody ÚT v kotelně, odstraňování veškerých poruch vzniklých na zařízení sekundárního systému v objektu, preventivní kontroly před zahájením topné sezóny, kompletní údržba, běžné opravy a odstraňování závad.
 • Provádění periodických revizí plynového zařízení kotelny ve smyslu vyhl. 85/1978 Sb., od hlavního uzávěru plynu budovy ke spotřebičům kotelny včetně.
 • Provádění periodických revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 v prostorech souboru zařízení kotelny, výměníkové stanice, kogenerační jednotky.
 • Odborné prohlídky kotelny ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb.
 • Kontroly plynových kotlů v souladu s ČSN 07 0703.
 • Revize tlakových nádob.
 • Periodické kontroly komínů před započetím topné sezóny 2x ročně.
 • Kontroly plynotěsnosti v kotelně a na rozvodech plynu pro kotelnu v termínech dle zákonných předpisů a jim přizpůsobeného vlastního plánu revizí a kontrol. Odstraňování zjištěných závad, které vyplynou z revizí a prohlídek v termínu stanoveném v jednotlivých zprávách. Archivace veškerých revizí a předepsané dokumentace.
 • Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s § 4 zákona č. 25/2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zákonem č. Sb. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
 • Zajištění veškeré agendy spojené s prováděním odečtů spotřeby zemního plynu a vyhotovováním denních odběrových diagramů dle metodiky předepsané plynárenskou organizací.
 • Vedení provozního deníku kotelny.
 • Udržování pořádku a provádění úklidu.

Nepřetržitá havarijní služba, která obsahuje:

 • trvalou pohotovost pracovní čety (elektrikář a plynař-topenář);
 • zajištění zásahu na místě do 120 minut po zjištění nebo nahlášení závady nebo poruchy;
 • provedení opravy nebo uvedení plynové kotelny do provozu, v případě vzniku poruchy většího rozsahu zahájit její bezprostřední odstraňování tak, aby byl řádný provoz obnoven v co nejkratší době a nebyla narušena dodávka tepla a teplé užitkové vody při zachování bezpečnosti provozu.

Firma využívá vlastní centrální dispečink dálkového řízení kotelen a výměníkových stanic. Z dispečinku řídíme převážnou většinu budov a tepelných zařízení.
V případě havárie u námi provozovaných kotelen zasahuje ve dne v noci, o sobotách i nedělích naše havarijní četa na příkaz dispečera.

Nonstop služba dispečinku představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení především od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.
Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

Společnost je ekonomicky stabilní s velkým potenciálem dalšího růstu. Je významným a spolehlivým partnerem pro všechny své odběratele i dodavatele.

Máte zájem o službu Facility Management.

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v uzavřeném areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.

Všechny naše službyumíme na jedničku