Firemní politika - MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firemní politika

 


Hlavním cílem společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s. je spokojenost zákazníka s úrovní a kvalitou poskytovaných služeb. Pro jeho dosažení se firma ve své činnosti řídí následujícím heslem:

"Pomalu a kvalitně umí pracovat hodně lidí,
ale rychle a kvalitně pouze zaměstnanci naší akciové společnosti."NAŠE PRIORITY


 • udržování a neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality včetně jasně stanovených pravomocí a odpovědností,

 • plnění požadavků platných právních a jiných předpisů vztahujících se na činnost MONTSERVIS PRAHA, a.s.,

 • prevence znečišťování a minimalizace negativního působení na jednotlivé složky životní prostředí,

 • prevence vzniku úrazů a poškození zdraví s důrazem na minimalizaci nežádoucích událostí,

 • rychlá a kvalitní práce,

 • okamžité řešení možných stížností, reklamací a záručních závad,

 • snižování, až téměř likvidace, oprávněných stížností, reklamací, záručních i pozáručních závad,

 • vysoká spokojenost zákazníka s naší prací i s chováním našich zaměstnanců,

 • prodlužování délky námi poskytovaných záruk zákazníkovi,

 • dodržování dodavatelsko-odběratelských vztahů jak v kvalitě služeb, tak i v oblasti finanční kázně,

 • dosažení vysoké spokojenosti zaměstnanců v oblasti sociálních výhod, vybavenosti nářadím a nástroji, v oblasti organizace práce,

 • hrdost zaměstnanců a spolupracujících firem s příslušností k MONTSERVIS PRAHA, a.s.ODPOVĚDNOST VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 • Vedení společnosti odpovídá za vytváření systémů, procedur, pravidel komunikace a prostředí podporujícího orientaci všech zaměstnanců na kvalitu, šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizaci nežádoucích událostí z pohledu BOZP.

 • Nese odpovědnost za řízení, zvyšování efektivity a zlepšování systému managementu kvality, za optimalizaci struktury organizace a vyšší efektivnosti činnosti.

 • Dále odpovídá za trvalé zjišťování potřeby zákazníků a míry jejich uspokojení.
ODPOVĚDNOST STŘEDNÍ ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

 • Odpovědnost spočívá v iniciování, komunikaci, aktualizaci a kontrole dodržování stávajících procedur systému managementu kvality.

 • Každý vedoucí pracovník odpovídá na svém úseku za vedení a zlepšování systému managementu kvality. Svým osobním příkladem a chováním vede ostatní zaměstnance ke stále vyšší kvalitě poskytovaných služeb, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a minimalizaci nežádoucích událostí z pohledu BOZP.ODPOVĚDNOST VŠECH PRACOVNÍKŮ

 • Odpovědnost všech pracovníků je orientována na kvalitu všech činností bez rozdílu, zda jsou tyto činnosti interní, nebo jsou bezprostředně zaměřeny na službu našemu zákazníkovi.

 • Všichni pracovníci si jsou vědomi, že nekvalita nebude tolerována a v případě zjištění odchylky od kvality jsou povinni okamžitě informovat svého nadřízeného.

 • Všichni pracovníci se zavazují svým přístupem k zákazníkovi přispívat k vysoké úrovni poskytovaných služeb, přistupovat k nim s maximální vstřícností, vlídností a tím zvyšovat hodnotu našeho profesionálního servisu.

 • Všichni pracovníci iniciují neustálé zlepšování, které je zdrojem rozvoje společnosti. V rámci neustálého zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí se při své činnosti zaměřují zejména na minimalizaci odpadů a možnosti recyklace vznikajících odpadů, minimalizace spotřeby energie a materiálů s významnými dopady na životní prostředí (nebezpečných chemických látek a směsí). V oblasti BOZP aktivně dbají na prevenci úrazů a poškození zdraví.Z NAŠÍ POLITIKY KVALITY VYPLÝVAJÍ TYTO DLOUHODOBÉ CÍLE SPOLEČNOSTI:


 • trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v souladu se zájmy zákazníků,

 • udržet stávající a získávat nové stabilní zákazníky v oblasti montáží, správy, údržby a servisu,

 • udržet stávající a získávat nové stabilní dodavatele vysoce kvalitních materiálů, výrobků a služeb,

 • technickou kvalifikací, délkou záruční lhůty, rychlostí služeb a dalšími souvisejícími skutečnostmi v nabídkách MONTSERVIS PRAHA, a.s. dosáhnout minimálně 50 % úspěchu ve veřejných soutěžích a výběrových řízení,

 • doplnit technickou základnu a vybavit pracoviště nářadím a pomůckami tak, aby došlo k usnadnění práce montérů a údržbářů a na druhé straně k jejímu výraznému zproduktivnění,

 • zefektivnit a optimalizovat administrativu podniku a dalších oblastí s cílem snížení vnitropodnikové režie.


Konkrétní roční cíle společnosti vč. termínů a odpovědnosti za jejich plnění jsou stanovovány samostatným dokumentem.

V Praze dne 17.03.2015


JUDr. Jan Tošner
člen představenstva

Telefon: +420 284 819 725; Mobil: +420 602 314 177; E-mail: info@montservispraha.cz

Kontakty
JUDr. Jan Tošner, obchodní ředitel
Telefon: +420 284 819 725
MT: +420 602 298 417
E-mail: tosner@montservispraha.cz

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky