Facility Management - MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Facility Management

 


MONTSERVIS PRAHA, a.s.
zajistí (tak jako u tepelných zařízení, která v současné době provozuje) správu a provoz plynové kotelny či výměníkové stanice v celém rozsahu:

Pravidelné činnosti správy, provozu a oprav

 • Obsluha a celoroční nepřetržitý provoz souboru technického vybavení tepelného zařízení, s tím spojená dodávka tepla do sekundárního systému.

 • Odstraňování závad a poruch vzniklých na souboru plynové kotelny, tj. zejména na systému měření a regulace, kotlech a čerpadlech, včetně provádění pravidelných servisních kontrol. Odstraňování závad neprodleně po jejich zjištění nebo nahlášení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu a dohodnutý tepelný a časový režim vytápění ÚT.

 • Údržba zařízení otopného systému:

- vodorovné rozvody ÚT v kotelně,
- stoupací rozvody ÚT v kotelně,
- odstraňování veškerých poruch vzniklých na zařízení sekundárního systému v objektu,
- preventivní kontroly před zahájením topné sezóny, kompletní údržba, běžné opravy a odstraňování závad.


 • Provádění periodických revizí plynového zařízení kotelny ve smyslu vyhl. 85/1978 Sb., od hlavního uzávěru plynu budovy ke spotřebičům kotelny včetně.

 • Provádění periodických revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 v prostorech souboru zařízení kotelny, výměníkové stanice, kogenerační jednotky.

 • Odborné prohlídky kotelny ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb.

 • Kontroly plynových kotlů v souladu s ČSN 07 0703.

 • Revize tlakových nádob.

 • Periodické kontroly komínů před započetím topné sezóny 2x ročně.

 • Kontroly plynotěsnosti v kotelně a na rozvodech plynu pro kotelnu v termínech dle zákonných předpisů a jim přizpůsobeného vlastního plánu revizí a kontrol. Odstraňování zjištěných závad, které vyplynou z revizí a prohlídek v termínu stanoveném v jednotlivých zprávách. Archivace veškerých revizí a předepsané dokumentace.

 • Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s § 4 zákona č. 25/2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zákonem č. Sb. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

 • Zajištění veškeré agendy spojené s prováděním odečtů spotřeby zemního plynu a vyhotovováním denních odběrových diagramů dle metodiky předepsané plynárenskou organizací.

 • Vedení provozního deníku kotelny.

 • Udržování pořádku a provádění úklidu.


Nepřetržitá havarijní služba, která obsahuje:

 • trvalou pohotovost pracovní čety (elektrikář a plynař-topenář);

 • zajištění zásahu na místě do 120 minut po zjištění nebo nahlášení závady nebo poruchy;

 • provedení opravy nebo uvedení plynové kotelny do provozu, v případě vzniku poruchy většího rozsahu zahájit její bezprostřední odstraňování tak, aby byl řádný provoz obnoven v co nejkratší době a nebyla narušena dodávka tepla a teplé užitkové vody při zachování bezpečnosti provozu.


Firma využívá vlastní centrální dispečink dálkového řízení kotelen a výměníkových stanic, který je vybudovaný v sídle společnosti v Praze 9
Libni, Podvinný Mlýn 669.
Z dispečinku řídíme převážnou většinu budov a tepelných zařízení, např. budovy ČSOB a.s., kotelny a výměníkové stanice v Praze 9, Praze 6, budovy a tepelná zařízení Ministerstva vnitra ČR
Hasičského záchranného sboru, Sportovní a plavecký areál v Praze 9 - Hloubětíně apod.
V případě havárie však, jak u námi provozovaných, tak i námi pouze sledovaných kotelen, zasahuje ve dne v noci, o sobotách i nedělích naše havarijní trojsměnná četa na příkaz dispečera.
Nonstop služba dispečinku představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.
Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.
Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.
Společnost je ekonomicky stabilní s velkým potenciálem dalšího růstu. Je významným a spolehlivým partnerem pro všechny své odběratele i dodavatele.

Telefon: +420 284 819 725; Mobil: +420 602 314 177; E-mail: info@montservispraha.cz

Kontakty
František Křivohlavý, vedoucí úseku správy a provozu
Telefon: +420 284 819 725
MT: +420 724 026 306
E-mail: krivohlavy@montservispraha.cz

Miroslav Fiala, vedoucí centrálního dispečinku
Telefon: +420 284 819 072
MT: +420 602 623 790

Dispečink
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky